Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii to temat o którym coraz więcej słyszymy. Rozwój nowoczesnych technologii, energetyki odnawialnej, przeobrażenia na rynku surowców oraz walka ze zmianami klimatu to główne czynniki energetycznej rewolucji. Co tak naprawdę wiemy o OZE i jaki mają wpływ na naszą przyszłość oraz zdrowie? Przyjrzyjmy się temu!

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie (surowce odnawialne). Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz oraz biopłyny. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna) oraz spalania biomasy. Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin.

Źródło: www.wikipedia.pl

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej. Choć dotychczas korzystaliśmy głównie z paliw kopalnych, dzisiaj dochodzimy do wniosku, że są one znacznym źródłem zanieczyszczenia środowiska i wyczerpywania się zasobów Ziemi. Prognozuje się, że jeżeli nie przestawimy się na OZE, nasz klimat ociepli się o więcej niż 1,5°C. Jak sama nazwa wskazuje, odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi (m.in. wiatr, promienie słoneczne, ciepło Ziemi), jednak nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Ponad to nie są szkodliwe dla środowiska w postaci emisji CO2. Na świecie rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii są stale intensyfikowane. Od początku XXI wieku wiele państw (również Polska) zaczęło wprowadzać różnego rodzaju subwencje na energetykę odnawialną, co przyczyniło się do gwałtownego rozwoju tej dziedziny oraz spadku cen wykorzystania tej technologii.

Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna. Do powierzchni Ziemi dociera około 89 petawatów mocy, z czego całkowita moc wykorzystywana przez ludzkość to zaledwie około 18 terawatów, czyli około 0,02% mocy promieniowania słonecznego.

Według metodologii BP najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody. W 2018 roku odpowiadała ona za 62,8% energii z odnawialnych źródeł. Kolejne źródła to energia wiatru (19,0%), energia słoneczna (8,8%), biopaliwa (6,3%) oraz energia geotermalna.

OZE w Polsce – wiemy, że zapotrzebowanie na energię w Polsce może być zaspokojone w 70% tylko z energii odnawialnej w roku 2050. Na ten moment jednak głównym źródłem energii jest węgiel. Przez wiele lat Polska zajmowała miejsca w pierwszej piątce krajów o największym wydobyciu węgla kamiennego. W ustawie Prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

W 2015 roku nastąpiła zmiana ustawy zapewniająca wsparcie dla prosumentów, czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii z małych źródeł odnawialnych. Możliwe stało się wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby oraz rozliczenie nadwyżek. Nowa energetyka szeroko wykorzystuje narzędzia informatyczne i pomiarowe pozwalające sterować zapotrzebowaniem na energię i racjonalnie zarządzać energetycznymi zasobami. Rośnie znaczenie energetyki, co wpływa na perspektywy rozwoju wielkich koncernów energetycznych i stawia nowe wymagania wobec dystrybucji. Produkcja energii z odnawialnych źródeł przyczynia się zatem do rozwoju sektorów gospodarki takich jak m.in. usługi inżynierskie, informatyczne, medyczne i doradcze, przemysł maszynowy, elektrotechniczny, elektroniczny, chemiczny czy samochodowy. Szczególny nacisk na rozwój energetyki odnawialnej kładą państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wspólnie postanowiły do 2020 r. zwiększyć udział energii z OZE do poziomu 20% całkowitego zużycia energii w UE. Zielona Energia znajduje także wsparcie w prawodawstwie krajowym – zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 r. udział źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii w 2020 r. ma wzrosnąć co najmniej do poziomu 15%.

Portal www.inzyniera.com podaje w swoim rankingu 10 najciekawszych źródeł energii. Więcej informacji na ich temat dowiecie się z ich strony.

  1. Kosmiczne lasery
  2. SMS
  3. Cukier
  4. Węgiel – jako OZE
  5. Szybka jazda samochodem
  6. Zielona energia fali
  7. Eksplodujące jeziora
  8. Metro
  9. Energia tłumu
  10. Meduzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *