farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne

Pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii to nie tylko możliwość redukcji kosztów przez obniżenie rachunków za prąd. To krok w lepszą przyszłość.

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna jest nowym rodzajem inwestycji w Polsce i jest instalacją o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Oferta przeznaczona jest dla odbiorców instytucjonalnych, którzy planują budowę elektrowni fotowoltaicznej w celu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.  Oferta obejmuje przedsiębiorcę, osobę fizyczną lub prowadząca działalność rolniczą. Farma fotowoltaiczna jest to instalacja naziemna, która jest świetnym sposobem na zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Czas wykonania inwestycji zajmuje kilka tygodni i jest to ekspresowe tempo w porównaniu do instalacji innych źródeł energii. 

Dlaczego właśnie farmy fotowoltaiczne?

Zaplanowanie działania farmy fotowoltaicznej niesie za sobą naturalne korzyści, których nie można jedynie sprowadzać do samej ekonomii i opłacalności, choć ta jest niezaprzeczalna. Panele fotowoltaiczne rozwiązują problem dużego zapotrzebowania na prąd i świetnie wpisują się w trendy ekologiczne – ważne np. dla gospodarstw agroturystycznych. Farma fotowoltaiczna wpływa na poprawę efektu ekologicznego regionu – jest bezpieczna, bezdźwięczna i przynosi korzyść w postaci czystej energii ze słońca. To jeden ze sposobów poprawienia efektywności energetycznej i obniżenia emisji szkodliwych pyłów. Od czego zatem zacząć?

Krok 1 Wybór lokalizacji

Znalezienie odpowiedniego miejsca to podstawa, by farma fotowoltaiczna była efektywna i generowała odpowiednią ilość energii. I chociaż Polska nie jest krajem, w którym nasłonecznienie jest wysokie, instalacje fotowoltaiczne są efektywne – należy tylko wybrać taką powierzchnię, na którą nie pada cień i gdzie powietrze nie jest mocno zapylone. Konieczne jest również znalezienie przestrzeni o odpowiednio dużej powierzchni, aby możliwe było generowanie zakładanej ilości energii (dla 1MW energii konieczne są 2 hektary wolnej przestrzeni). Na wybranej działce powinien zostać przeprowadzony audyt energetyczny, dzięki któremu zyskamy pewność, że nasze inwestycje przyniosą oczekiwane rezultaty i będziemy wiedzieli w jakim czasie zwrócą się koszty, które należy ponieść, by powstała farma fotowoltaiczna. Jeśli ktoś nie posiada własnych gruntów może je wydzierżawić.  Umowa na dzierżawę działki podpisywana jest w sumie na 27 lat. Przez pierwsze dwa lata obowiązuje umowa przedwstępna. W tym czasie najemca przystępuje do fazy projektowej i stara się o wszystkie niezbędne pozwolenia.

Krok 2 Projekt instalacji

Bez przygotowania odpowiedniej dokumentacji nie jest możliwe przyłączenie do zakładu energetycznego. Do tego etapu należy przygotować się sumiennie i bardzo dokładnie, ponieważ na podstawie przedstawionych danych zostaną wydane warunki przyłączenia odpowiadające parametrom naszej elektrowni. Warto więc dokładnie zoptymalizować działanie elektrowni słonecznej, by proces inwestycji przebiegł prawidłowo, a działanie całego systemu było efektywne i korzystne z punktu widzenia ekonomicznego.

Dokumenty składające się na projekt koncepcyjny to:

 • specyfikacje wszystkich urządzeń, w tym inwerterów i paneli,
 • wizualizacja położenia farmy fotowoltaicznej na danej przestrzeni,
 • pełen opis inwestycji,
 • dokładny kosztorys.

Spełnienie tych warunków pozwoli nam podłączyć się do sieci, a także sprzedać wyprodukowaną przez elektrownię słoneczną energii.

Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Krok 3 Wpis do rejestru

Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji farmy fotowoltaicznej , podlega regulacji i wymaga uzyskania wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Rejestr ten prowadzi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Aby uzyskać wpis, należy złożyć stosowny wniosek, oraz:

 • posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do: obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji oraz tytuł do samej małej instalacji;
 • posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci;
 • dysponować obiektami i instalacjami, spełniającymi wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającym prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji;
 • nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw nieodnawialnych, w celu zwiększenia wartości opałowej produkowanej energii;
 • prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw oraz energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym;
 • posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po zakończonej modernizacji;
 • przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne oraz informacje o wytworzeniu po raz pierwszy i wytworzeniu po modernizacji energii elektrycznej w małej instalacji.

Krok 4 Warunki przyłączenia

Jeżeli chcemy zbudować farmę fotowoltaiczną i sprzedawać wyprodukowaną przez nią energię, nasza instalacja fotowoltaiczna powinna posiadać taką wielkość, by można byłą podłączyć ją do sieci elektroenergetycznej. Aby dowiedzieć się o tym, czy możliwe jest podłączenie się do sieci, konieczne jest złożenie w zakładzie energetycznym wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

We wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, należy wskazać następujące informacje:

 • oznaczenie wytwórcy, wraz z siedzibą, adresem i danymi teleadresowymi;
 • numer NIP;
 • numer REGON, jeśli został nadany;
 • numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze;
 • dane reprezentanta wytwórcy, jeśli został ustanowiony;
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania;
 • opis małej instalacji.

Oprócz samego wniosku, musimy zgromadzić również inne dokumenty, takie jak:

 • tytuł prawny do gruntu,
 • warunki zabudowy albo Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
 • mapa podglądowa.

Należy przy tym pamiętać również o konieczności uiszczenia stosownych opłat – przyłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 40 kW do 5 MW są rozdzielone pomiędzy inwestora i zakład, ale już w przypadku mocy powyżej 5 MW wszystkie koszty ponosi inwestor. Przy podłączeniu do sieci instalacji do 40 kW nie płacimy nic. Czas oczekiwania na uzyskanie warunków przyłączenia to maksymalnie 150 dni.

Krok 5 Uzyskanie promesy wydania koncesji

Ostatnim krokiem formalnym, który należy postawić, by móc w końcu rozpocząć budowę jest uzyskanie promesy wydania koncesji – jest to pewnego rodzaju przyrzeczenie, dzięki któremu mamy pewność tego, że koncesja zostanie nam udzielona, a my będziemy mogli bez najmniejszych przeszkód rozpocząć budowę systemu. Uzyskanie promesy nie jest czasochłonne.

Krok 6 Budowa Farmy fotowoltaicznej

Po uzyskaniu promesy, możemy rozpocząć budowę. Polega ona na wykonaniu fundamentów, a także zamontowanie wszelkich niezbędnych elementów, takich jak stoły, panele, inwertery oraz stacje transformatorowe. Chociaż zakres zadań wydaje się być szeroki, prace nie trwają wcale długo i w większości przypadku (w zależności oczywiście od wielkości inwestycji) zabierają od kilku do kilkunastu tygodni. Warto w tym przypadku wybrać naszą firmę Green Smart Energy – podejmuje się zleceń o różnym stopniu skomplikowania, zapewniając pełen profesjonalizm, od projektu aż po montaż.

Jak to działa w praktyce?

Energia wyprodukowana na za pomocą zamontowanej farmy fotowoltaicznej w całości przekazywana jest do sieci energetycznej, skąd dopiero kierowana jest do jej odbiorców. Panele fotowoltaiczne  mogą być zaskakująco atrakcyjną formą inwestycji ze względu na dofinansowania, jakie obejmują tę branżę. Programy, na podstawie których można liczyć na dofinansowanie na farmę fotowoltaiczną zakładają refundację sporej części kosztów. A właśnie koszty są zależne od rodzaju modułów fotowoltaicznych i powierzchni na jakiej będą zakładane. Ich żywotność to średnio 25 lat. Ich instalacja zwraca się zazwyczaj po około 10 latach, od zakończenia budowy inwestycji.

Jest to absolutnie naturalne, że ciągle poszukujemy coraz lepszych rozwiązań, by móc wykorzystywać odnawialne źródła energii, ale to właśnie fotowoltaika wykorzystuje do produkcji prądu energię słoneczną, która jest dostępna zawsze i dla wszystkich. Nasza firma to nie tyko panele fotowoltaiczne ale również profesjonaliści, którzy kompleksowo zajmują się klientem zarówno mikroinstalacji, jak i farmy fotowoltaicznej.

Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne (inaczej elektrownie słoneczne) to wydzielone strefy ternu z rozlokowanymi instalacjami paneli zamieniającymi energię słoneczną w energię elektryczną.

Zbudowanie farmy fotowoltaicznej składa się z kilku etapów:

·        Uzyskania pozwolenia na budowę

·        Przygotowania projektu farmy fotowoltaicznej

·        Złożenia wniosku

·        Zrealizowania inwestycji

·        Produkcji energii

Każdy inwestor chcący zarabiać na inwestycji w postaci farmy fotowoltaicznej musi otrzymać zgodę z Urzędu Regulacji Energetyki. Minimalna konstrukcja farmy PV zakłada moc ok. 500 kWp.

Ponad to możesz skorzystać z programu Agroenergia, który zakłada dofinansowania inwestycji. Dla osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii program przewiduje środki na pokrycie 40% kosztów kwalifikowanych do 800 tys. zł. Realizacja programu przewidywana jest na lata 2019-2025 r., a budżet programu wynosi 200 mln zł.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces i pomożemy uruchomić instalację na terenie Twojej działki. Na każdym etapie Twojego przedsięwzięcia jesteśmy odpowiedzialni za doradztwo dla lepszego efektu i osiągnięcia zamierzonego celu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

4 KROKI Z GSE