Fotowoltaika dla rolnika
Raty zero
Pompa ciepła Czyste Powietrze
Fotowoltaika dla wspólnot

Blog

Co musisz wiedzieć o fotowoltaice w 2022 roku?

13 stycznia, 2022
NAPISANY PRZEZ GSE
Co musisz wiedzieć o fotowoltaice w 2022 roku?

Najważniejszą zmianą to nowy system rozliczeń dla prosumentów który będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Istotną informacją jest to że jeśli staniesz się prosumentem przed 1 kwietnia 2022 roku będziesz rozliczany na dotychczasowych zasadach – w systemie opustów – przez 15 lat.

Jakie będą nowe przepisy w fotowoltaice? Jak to wygląda obecnie? Co się zmieni i na czym polega system net-billingu?

 

Zmiany przepisów będą dotyczyć rozliczenia energii fotowoltaiki w mikroinstalacjach, czyli w instalacjach o mocy do 50 kW.
Zmiany wprowadzają sprzedaż nadwyżek energii po cenie, obowiązującej na TGE (Towarowej Giełdzie Energii). W dniu dzisiejszym obowiązuje system opustów, w którym nadwyżka energii przekazujesz do elektrowni. Można ją odebrać np. zimą, z potrąceniem 20% dla instalacji o mocy do 10,00kW lub 30% dla instalacji o mocy od 10,01kW do 50 kW. W ten sposób prosumeci czyli miedzy innymi gospodarstwa domowe, firmy, stowarzyszenia i inne podmioty mogą obniżyć wysokość swoich rachunków.
 

2022 rok zmian w branży fotowoltaicznej.

 
Przyjęta przez Sejm RP ustawa wprowadza prosty mechanizm rozliczeń, który ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Nadal będzie możliwe generowanie korzyści w okresie letnim, który charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem. W tym czasie każdy nowy prosument będzie mógł „naładować” swoje konto prosumenckie i następnie wykorzystywać zgromadzone środki przez okres 12 miesięcy, by pokrywać koszty zakupu energii elektrycznej w okresie zimowym. Zachowane zostaną więc dzisiejsze najważniejsze zasady obsługi i rozliczania prosumentów. Zmiany dotyczyć będą nie ilości, ale wartości wyprodukowanej energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu:
• Prosument nie będzie musiał dokonywać transakcji sprzedaży
• Prosument nie będzie zobowiązany prowadzić działalności gospodarczej
• Prosument nie będzie płacił podatku dochodowego w tym zakresie
• Wytworzona przez prosumenta energia nie będzie objęta akcyzą

 

Nowy system rozliczeń – Czyli na czym polega system net-billingu

• Prosument jest aktywnym uczestnikiem rynku energii.
• System net-billingu stwarza zachętę dla prosumentów energii odnawialnej do zwiększania autokonsumpcji wytwarzanej energii elektrycznej i dopasowania rozmiaru instalacji adekwatnie do zapotrzebowania na energię elektryczną.
• Prosument zyskuje większą świadomość zasad rynku energii i motywację do zarządzania energią elektryczną w gospodarstwie domowym oraz jej magazynowania (kształtowanie charakterystyki zużycia energii elektrycznej).
• Prosument, będący aktywnym uczestnikiem rynku, będzie dążył do wprowadzenia energii elektrycznej do sieci wtedy, gdy ceny są wysokie, a poboru energii z sieci, gdy ceny są niskie.
• Prosument ma gwarancję rynkowego sposobu rozliczania nadwyżek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej.
• Ograniczenie wzrostu kosztów dostaw energii elektrycznej dla odbiorców.
• System net-bliingu przyczynia się do zwiększenia elastyczności krajowego systemu elektroenergetycznego i efektywności energetycznej.
• Systemu net-billingu jest zgodny z regulacjami (dyrektywami) UE. Oparcie rozliczeń prosumentów o system net-billingu jest popierane przez ośrodki i organizacje międzynarodowe m.in. przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA). W jednym ze swoich opracowań na temat innowacyjnych rozwiązań dla odnawialnych źródeł energii IRENA wskazuje system net-billingu jako jedno z rozwiązań kluczowych dla rozwoju rynku energii w systemach elektroenergetycznych opartych na OZE.

 

Jak będzie funkcjonował system net-billingu?

System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej.
• Konto prosumenta to indywidualne konto, na którym rozliczane są nadwyżki energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci w systemie wartościowym, w oparciu o ewidencję ilości energii i wartości energii elektrycznej.
• Depozyt prosumencki odpowiada wartości środków zgromadzonych przez prosumenta za wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej energię elektryczną, przeznaczoną na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta. Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt prosumencki na koncie prosumenta.
• Nadpłata za wyprodukowaną przez prosumenta energię elektryczną Wysokość ewentualnej nadpłaty (niewykorzystanej w okresie 12 miesięcy), zwracanej przez sprzedawcę, nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Takie rozwiązanie umożliwi zwolnienie przychodów z tej nadpłaty z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, większy poziom dochodów musiałby być objęty procedurą notyfikacji pomocy publicznej.

 

Chcesz zdążyć przed zmianą przepisów? Skontaktuj się z nami! Nasza firma realizuje instalacje w 2 tygodnie od podpisania umowy! Nie zwlekaj wypełnij formularz kontaktowy i korzystaj z systemu opustów energii!

NAJNOWSZE WPISY

ZIELONA ENERGIA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPÓŁDZIELNI

26 kwietnia, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE

OPTYMALIZATORY MOCY W FOTOWOLTAICE

9 lutego, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE
26 kwietnia, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE
9 lutego, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE