Fotowoltaika dla rolnika
Raty zero
Pompa ciepła Czyste Powietrze
Fotowoltaika dla wspólnot

Blog

ZMIANY W PROGRAMIE MÓJ PRĄD 4.0

5 grudnia, 2022
NAPISANY PRZEZ GSE

MÓJ PRĄD 4.0 – ZMIANY OD 15 GRUDNIA

W związku z wysoką inflacją i kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd 4.0. Jak poinformował NFOŚiGW na stronie programu, w trwającym naborze Mój Prąd 4.0 przewidziano znaczące podwyżki dotacji na fotowoltaikę oraz magazyny energii. Zmiany zaczną obowiązywać już od 15.12.2022 roku i obejmą nowych klientów oraz tych beneficjentów, którzy otrzymali już dotację.

MÓJ PRĄD 4.0 – ZMIANY OD 15 GRUDNIA

W związku z wysoką inflacją i kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd 4.0. Jak poinformował NFOŚiGW na stronie programu, w trwającym naborze Mój Prąd 4.0 przewidziano znaczące podwyżki dotacji na fotowoltaikę oraz magazyny energii. Zmiany zaczną obowiązywać już od 15.12.2022 roku i obejmą nowych klientów oraz tych beneficjentów, którzy otrzymali już dotację.

 

MÓJ PRĄD 4.0 – ILE WYNIESIE DOFINANSOWANIE

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:

 • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

WAŻNE!
Wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Mój prąd 4.0 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.
Nabór wniosków został przedłużony do 31.03.2023r. i dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing

 

MÓJ PRĄD 4.0 – JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK I JAKIE DOKUMENTY

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki online konieczne jest posiadanie konta na platformie GWD lub za pomocą profilu zaufanego, czy e-dowodu. Niezbędne są również skany dokumentów:

 • potwierdzenie zgłoszenia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji, wydane przez OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) i zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu net-billing;
 • dowodu zapłaty faktury (np. potwierdzenie dokonania przelewu, dokument KP podpisany przez osobę przyjmującą środki) lub oświadczenia (wykonawcy lub beneficjenta) o dokonaniu zapłaty w pełnej kwocie;
 • zaświadczenia OSD o dacie przyłączenia mikroinstalacji, razem z numerem Punktu Poboru Mocy;
 • protokół odbioru prac – od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy o samodzielnym montażu elementów dodatkowych (magazynu ciepła, energii, HEMS/EMS);
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek ma być składany w imieniu wnioskodawcy
 • faktury lub paragonu imiennego za dostawę i montaż instalacji PV oraz dodatkowych elementów objętych dotacją;
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do OSD instalacji lub uruchomienia magazynu energii.

MÓJ PRĄD 4.0 – DLA KOGO

Program Mój Prąd jest skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Warunkiem do złożenia wniosku jest podpisana umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii (net-billing zniósł obowiązek posiadania wyłącznie umowy kompleksowej w Mój Prąd).

Pieniądze przysługują jedynie na zakup i montaż nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW. Wsparciem nie są objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących systemów PV (pod pojęciem rozbudowy rozumie się zarówno zwiększenie liczby modułów, jak i przyłączenie kolejnej instalacji do danego PPE z osobnym falownikiem).

Uwaga! Zupełną nowością jest fakt, że udział w programie i otrzymanie środków jest bezpośrednio powiązany z korzystaniem z nowego systemu rozliczeń prosumenckich (net-billing).

Dotację będą mogły zatem otrzymać jedynie te osoby, które zamontują i zgłoszą instalację fotowoltaiczną po 01.04.2022 roku lub Ci, którzy przejdą z systemu opustów do net-billingu.

Co warto podkreślić, dotację z Mój Prąd 4.0 mogą otrzymać nie tylko osoby, które nie składały jeszcze wniosku w poprzednich naborach, ale także te, które skorzystali już dofinansowania do mikroinstalacji (np. z Mój Prąd 3.0). Dla osób, które otrzymały już wsparcie na instalację PV, obowiązuje zmniejszona wysokość dotacji na sam system PV oraz standardowe kwoty na pozostałe elementy wspierane dofinansowaniem.

MÓJ PRĄD 4.0 – NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ PIENIĄDZE

Mój Prąd 4.0 będzie uwzględniał dotację na:

 • zakup, dowóz i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup, dowóz i montaż urządzeń do magazynowania energii lub magazynowania ciepła,
 • zakup, dowóz i instalację systemów do zarządzania wytworzoną energią.

O środki będzie można wnioskować na inwestycje łączone (np. fotowoltaika z magazynem energii) jak i oddzielne – np. tylko na instalację PV lub tylko na magazyn energii. Co więcej, o dotację na nowe elementy programu (magazyny ciepła/energii oraz systemy zarządzania) będą mogli wnioskować Ci, którzy skorzystali już z dotacji w poprzednich edycjach.

MÓJ PRĄD 4.0 – WARUNKI

Z dokumentów programu Mój Prąd 2022, udostępnianych przez rząd i NFOŚiGW wiadomo, że w naborze Mój Prąd 4.0:

 • Wsparciem są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.
 • Dofinansowanie jest udzielane na przedsięwzięcia już zakończone przed złożeniem wniosku o dotację.
 • Środki są przyznawane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej (wyjątkiem są oczywiście są m.in. osoby z poprzedniej edycji Mój Prąd, które kwalifikują się do wsparcia).
 • Montowane urządzenia muszą być nowe, tj. wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Otrzymane środki z Mój Prąd są zwolnione z podatku PIT.
 • Mój Prąd będzie można łączyć z ulga termomodernizacyjną – oczywiście, kwotę do odliczenia od podstawy opodatkowania należy pomniejszyć o wysokość dotacji.
 • Wymagane będzie potwierdzenie rozliczania się w net-billingu.
 • Środki na dodatkowe elementy – tj. systemy magazynowania i zarządzania energią przysługują jedynie po zgłoszeniu do dofinansowania mikroinstalacji.

Oprócz tego, na inwestorach, którzy skorzystają z Mój Prąd 2022 spoczywa obowiązek korzystania z instalacji przez co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia. Co więcej, dotacja nie przysługuje na instalacje montowane na dachach wykonanych z azbestu (beneficjent będzie musiał wymienić poszycie, na swój koszt, zanim przystąpi do montażu). Na pieniądze nie będą też mogły liczyć te osoby, które nadmiernie przewymiarują instalację (czyli te, które u których liczba energii wytworzonej i oddanej do sieci przekroczy 120% energii pobranej w roku rozliczeniowym).

W przeciwnym wypadku, należy liczyć się z wypowiedzeniem umowy oraz o dofinansowanie oraz zwrotem środków, wraz z odsetkami (liczonymi jak od zaległości podatkowych).

MÓJ PRĄD 4.0 – KIEDY WYPŁATA

Jak poinformował nas NFOŚiGW, czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku zgodnie z regulaminem wynosi ok. 90 dni.

NAJNOWSZE WPISY

ZIELONA ENERGIA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPÓŁDZIELNI

26 kwietnia, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE

OPTYMALIZATORY MOCY W FOTOWOLTAICE

9 lutego, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE
26 kwietnia, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE
9 lutego, 2023
NAPISANY PRZEZ GSE